Kültür ve Edebiyat Sitesi

Fûzûlî Gazeller 1

 1

Mef' ûlü/Fâ'ilâtü/Mefâ'îlü/Fâ'ilün
 
Yâ Rab hemîşe lütfunı it reh-nümâ mana
Gösterme ol tarîki ki yetmez sana mana
 
Kat' eyle âşinâluğum andan ki gayrdur
Ancak öz âşinâlarını it âşinâ mana
 
Bir yirde sâbit it kadem-i i'tibârumı
Kim reh-ber-i şeri'at ola muktedâ mana
 
Yoh mende bir amel sana şâyeste âh eğer
A'mâlüme göre vire adlün cezâ mana
 
Havf-i hatâda muztaribem var ümîd kim
Lütfun vire bişâret-i afv-i hatâ mana
 
Men milmezem mana gereken sen Hâkimsin
Men' eyle virme her ne gerekmez mana mana
 
Oldur mana murâd id oldur sana murâd
Hâşâ ki senden özge ola müdde'â mana
 
Habs-i hevâda koyma Fuzûlî-sıfat esîr
Yâ Rab hidâyet eyle tarîk-i fenâ mana
 
2
Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtim/Fâ'ilâtün/Fa'ilün
 
Kâr ger düşmez hadeng-i ta'ne-i düşmen mana
Kesreti peykânun itmişdür demürden ten mana
 
Eyminem seng-i melâmetden kim alup çevremi
Oldı zencîr-i cünûn bir kal'a-i âhen mana
 
Andanam rüsvâ ki seyl-lâb-ı sirişküm çâk ider
Zahm-ı tîgun kanı geydürdükçe pîrâhen mana
 
Dem-be-dem şem'-i cemâlünden münevver olmasa
Ey gözüm nûrı gerekmez dîde-i Rûşen mana
 
Hîç meskende kararum yoh durur ol zevkden
Kim kaçan hâk-i ser-i kûyun ola mesken mana
 
Başda bir serv-i semen-ber vaslınun sevdâsı var
Sûd kılmaz bâğbân nezzâre-i gülşen mana
 
Ey Fuzûlî odlara yunsun bisât-ı saltanat
Yiğdür andan Hak bilür bir gûse-i külhan mana
 
3
Fâ'ilâtün/ Fâ'ilâtü n/Fâ'üâtün/Fâ'ilün
Dostum âlem senünçün ger olur düşmen mana
Gam degül zîrâ yetersin dost ancak sen mana
 
Işka saldum men meni pend almayup bir dostdan
Hîç düşmen eylemez anı ki itdüm men mana
 
Cân ü ten oldukça menden derd ü dâğ eksük degül
Çıhsa cân hâk olsa ten ni cân gerek ni ten mana
 
Vasl kadrin bilmedüm fürkat belâsın çekmedin
Zulmeti hecr itdi çoh târîk işi rûşen mana
 
Dûd ü ahkerdür mana serv ile gül ey bâğbân
N'eylerem men gülşeni gülşen sana külhan mana
 
Gamze tîğin çekdi ol mâh olma gâfil ey gönül
Kim mukarrerdür bu gün ölmek sana şîven mana
 
Ey Fuzûlî çıhsa cân çıhman tarîk-i ışkdan
Reh-güzâr-ı ehl-i ışk üzre kılun medfen mana
 
4
Mefâ'ilün/Fe'ilâtün/Mefâ'ilün/Fe'ilün
 
Kemâli hüsn virüpdür şarâb-ı nâb sana
Sana helâldür ey muğ-beçe şarâb sana
 
Seni melek göreli yazmaz oldı ışkı günâh
Velî yazıldı bu yüzden besî sevâb sana
 
Lebün su'âline virmez cevâb uşşâkun
Su'âl olursa bu senden nedür cevâb sana
 
Cezâ gününde sorılmaz hatâlar eyledüğün
Yeter figân ile men virdügüm azâb sana
 
Meni karârum ile koymaz oldun ey gerdûn
Yiridür ahum ile virsem inkılâb sana
 
Safâ-yı cevher-i tîğinden umma kâm ey dil
Sağınma su vire ey teşne ol serâb sana
 
Fuzûlî başuna ol serv sâye saldı bugün
Ulüvv-i rif’at ile yetmez âftâb sana
 
5
Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtün
 
Ey melek-sîmâ ki senden özge hayrandur sana
Hak bilür insân dimez her kim ki insândur sana
 
Virmeyen cânın sana bulmaz hayât-ı câvidân
Zinde-i câvîd ana dirler ki kurbândur sana
 
Âlemi pervâne-i şem'-i cemâlün kıldı ışk
Cân-ı âlemsin fidâ her lahza min cândur sana
 
Âşıka şevkunla cân virmek inen müşkil degül
Çün Mesîh-i vaktsin cân virmek âsandur sana
 
Çıhma yârum giceler âğyâr ta'nından sakın
Sen meh-i evc-i melâhatsin bu noksandur sana
 
Pâdişahum zulm idüp âşık seni zâlim dimiş
Hûb olanlardan yaman gelmez bu bühtandur sana
 
Ey Fuzûlî hûb-rûlardan tegâfüldür yaman
Ger cefâ hem gelse anlardan bir ihsândur sana
 
6
Mefâ'îlün/Mefâ'îlün/Mefâ'îlün/Mefâ'îlün
 
Menüm tek hîç kim zâr ü perişân olmasun yâ Rab
Esîr-i derd-i ışk u dâğ-ı hicrân olmasun yâ Rab
 
Dem â-dem cevrlerdür çekdüğüm bî-rahm bütlerden
Bu kâfirler esîri bir müselmân olmasun yâ Rab
 
Görüp endîşe-i katlümde ol mâhı budur derdüm
Ki bu endîşeden ol meh peşîmân olmasun yâ Rab
 
Çıharmak itseler tenden çeküp peykânın ol servün
Çıhan olsun dil-i mecrûh peykân olmasun yâ Rab
 
Cefâ vü cevr ile mu'tâdem anlarsuz n'olur hâlüm
Cefâsuna had ü çevrine pâyân olmasun yâ Rab
 
Dimen kim adli yoh yâ zulmi çoh her hâl ile olsa
Gönül tahtına andan özge sultân olmasun yâ Rab
 
Fuzûlî buldı genc-i âfiyet meyhâne küncinde
Mübârek mülkdür ol mülk virân olmasun yâ Rab
 
7
Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtün/Fâ'ilün
 
Bahri ıska düşdün ey dil lezzet-i cânı unut
Bâliğ oldun gel rahimden içdüğün kanı unut
 
Virdi rıhletden haber mûy-ı sefid ü rûy-ı zerd
Çihre-i handânı vü zülf-i perişânı unut
 
Çek nedâmetden göğe dûd-ı dili tök kanlu yaş
Serv-i nâzı terk kıl gül-berg-i handânı unut
 
Gör ganimet fakr mülkinde gedâlık şîvesin
İ'tibâr-ı mansıb u dergâh-ı sultânı unut
 
Çekme âlem kaydını ey ser-bülend-i kayd olan
Saltanat tahtına irdün bend ü zindânı unut
 
Ma'siyet dersin yeter tekrar kıl dönder varak
Özge harfin meşkin it evvelki unvânı unut
 
Levh-i hâtır sûret-i cânâna kıl âyîne-dâr
Anı yâd it her ne kim yâdunda var anı unut
 
Ey Fuzûlî çek melâmet reh-güzârından kadem
Lahza lahza çekdügün bî-hûde efgânı unut
 
 
8
Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtün/Fâ'ilün
 
Reng-i rûyundan dem urmış sâgar-ı sahbâya bah
Âfitâb ilen kılur da'vî dutılmış aya bah
 
Şem' başından çıharmış dûd-ı şevk-i kâkülün
Beyle kûteh ömr ile başındaki sevdâya bah
 
Ey selâmet ehli ol ruhsâra bahma zinhâr
İhtirâz eyle melâmetden men-i rüsvâya bah
 
Bildi ışkında nemed-pûş olduğum âyîne-veş
Rahm idüp bir kez mana bahmaz bu istiğnâya bah
 
Sînemi çâk eyle gör dil iztırâbın ışkdan
Revzen aç her dem hevâdan mevc uran deryâya bah
 
Ey diyen kim şâm-ı ikbâlün ne yüzden tîredür
Sâye salmış aya ol gîsû-yı anber-sâya bah
 
Ey Fuzûlî her nice men'eylese nâsıh seni
Bahma anun kavline bir çihre-i zîbâya bah
 
9
Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtün/Fâ'ilâtün/Fâ'ilün
 
Ey mezâk-ı câna cevrün şehd ü şekker tek lezîz
Dem-be-dem zehr-i gamun kand-i mükerrer tek lezîz
 
Âteş-i berk-i firakun nâr-ı dûzah tek elîm
Cür'a-i câm-ı visâlün âb-ı kevser tek lezîz
 
Şerh ahvâlüm sana meste nasîhat kimi telh
Telh güf târun mana mahmûra sâğar tek lezîz
 
Dâğ-ı ışkun derdi zevk-i saltanat tek dil-pezîr
Hâk-i kûyun seyri feth-i heft kişver tek lezîz
 
N'ola bulsam zevk köydürdükçe göğsüm üzre dâğ
Ehli derde dâğ olur bî-derde zîver tek leziz
 
Tâze tâze dâğ-ı derdündür dil-i sûzânuma
Fi'1-mesel hırs ehline cem'iyyet-i zer tek lezîz
 
Ey Fuzûlî âlemün gördüm kamu ni'metlerin
Hiç ni'met görmedüm dîdâr-i dilber tek lezîz
 
10
Mefâ'îlün/Mefâ'îlün/Mefâ'îlün/Mefâ'îlün
 
Ezel kâtibleri uşşâk bahtın kara yazmışlar
Bu mazmûn ile hat ol safha-i ruhsâra yazmışlar
 
Havâs-ı hâk-ı pâyun şerhini tahkîk idüp merdüm
Gubâr ilen beyâz-ı dide-i hun-bâra yazmışlar
 
Gülistânı ser-i kûyun sıfâtın bâb bâb ey gül
Hat-ı reyhân ile cedvel çeküp gülzâra yazmışlar
 
İki satr eyleyüp ol iki mey-gûn la’ller vasfın
Görenler her birin bir çeşm-i gevher-bâra yazmışlar
 
Girüp büt-hâneye kılsan tekellüm cân bulur şeksüz
Musavvirler ne sûret kim der ü dîvâra yazmışlar
 
Muharrirler yazanda her kime âlemde bir rûzî
Mana her gün dili sad-pâreden bir pâre yazmışlar
 
Yazanda Vâmık u Ferhâd u Mecnûn vasfın ehl-i derd
Fuzûlî adını gördüm ser-i tûmâra yazmışlar
 
 
 
©2008-2016 edibane.tr.gg :: Tüm hakları mahfuzdur :: İzinsiz belge ve yazı alınamaz :: İletişim için tıklayınız .